Dịch ngôn ngữ cử chỉ

  • Dịch cử chỉ ngôn ngữ
    Con người giao tiếp với nhau bằng nhiều loại hình ngôn ngữ khác nhau. Trong một số tình huống nhất định, con người không thể sử dụng ngôn ngữ nói mà phải...

Thông báo